ระบบสร้างตารางสอบ
TCAS รอบ 3 #DEK67

* ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566

สีกระดาษ
Background
ขนาด Font
ตารางสอบ TCAS รอบ 3 DEK67

Create your schedule now!

https://tcas.betich.me

ตารางสอบ TCAS รอบ 3 #DEK67

เสาร์ที่ 16 ธ.ค. 66

08.30-12.30TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท.
เสาร์ที่ 16 มี.ค. 67

08.30-10.00A-Level ชีววิทยา
11.00-12.30A-Level ฟิสิกส์
13.30-15.00A-Level ภาษาไทย
15.30-17.00A-Level สังคมศึกษา
อาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 67

08.30-10.00A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้ันฐาน + เพิ่มเติม)
11.00-12.30A-Level ภาษาอังกฤษ
13.30-15.00A-Level เคมี
View on GitHub